PODATKI W HISZPANII - PODSTAWOWE INFORMACJE

9 maj 2018
PODATKI W HISZPANII - PODSTAWOWE INFORMACJE

Podatek dochodowy od osób fizycznych - I.R.P.F. (hiszp. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

Dotyczy wszystkich dochodów osób fizycznych i powiększenie majątku. Jest to podatek progresywny, stopa opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. Osoby zobowiązane do płacenia tego podatku corocznie same rozliczają się z Urzędem Skarbowym (hiszp. Delegación de Hacienda). Podatek dochodowy dotyczy zarówno obywateli hiszpańskich, jak i cudzoziemców zamieszkałych w Hiszpanii, z wyjątkiem dyplomatów i pracowników delegowanych do pracy w tym kraju. Skale opodatkowania znaleźć można na stronach Urzędu Skarbowego (hiszp. Agencia Tributaria).

Podatek dochodowy od osób prawnych (hiszp. Impuesto sobre Sociedades)

Obejmuje zyski spółek i innych osób prawnych według prawa hiszpańskiego oraz stałe przedstawicielstwa spółek zagranicznych w Hiszpanii. Podstawę opodatkowania stanowi kwota dochodów w danym okresie obrachunkowym pomniejszona o ewentualne straty z poprzednich okresów. Kwota podatku do zapłacenia może być rozłożona na raty płatne w ciągu pierwszych dwudziestu dni kwietnia, października i grudnia, stanowiące zaliczkę na poczet danego okresu obrachunkowego. Od 2008 r. obowiązuje stopa podatkowa w wysokości 30%. W przypadku spółek zagranicznych bez stałej siedziby w Hiszpanii stopa opodatkowania dochodu wynosi 24%.

Podatek od towarów i usług - IVA (hiszp. Impuesto de Valor Añadido)

Jest to podatek pośredni, obciążający sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług, oraz wielofazowy, bowiem obciąża wszystkie etapy obrotu półproduktami i dobrymi finalnymi. Opodatkowane są również zakupy i import z krajów należących do UE. W przypadku tego rodzaju transakcji, podatek płacony jest w kraju docelowym. W Hiszpanii od 01.09.2012r. obowiązują trzy stawki VAT: 21%, 10% i 4%.

Wróć