PODSTAWY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO #2 : ALFABET

17 lut 2016
PODSTAWY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO #2 : ALFABET

A a a

B b be

C c ce

CH ch che

D d de

E e e

F f efe

G g ge

H h hache

I i i

J j jota

K k ka

L l ele

Ll ll elle

M m eme

N n ene

Ñ ñ eñe

O o o

P p pe

Q q cu

R r erre

S s ese

T t te

U u u

V v uve

W w uve doble

X x equis

Y y i griega

Z z zeta

Wróć